Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen i Karrebæk Møllelaug af 2016 som vedtaget på bestyrelsesmøde 30. juni 2016

§1
Bestyrelsens 7 medlemmer afholder normalt 11 møder om året, idet juli er mødefri.
Møderne fastlægges ved udgangen af et kvartal for næste kvartal.
Suppleanter deltager i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

§2
Formanden udarbejder dagsorden og leder møderne. Dagsorden udsendes på forhånd.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, i realiteten 4, af medlemmerne er til stede. Der kan normalt kun træffes beslutning om sager, som er optaget på den udsendte dagsorden. Beslutning afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§3
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg (FU), som består af formanden, næstformanden, kassereren og sekretæren. FU indkaldes af formanden til drøftelse og/eller løsning af akutte problemer i møllelaugets anliggender. FU orienterer om beslutninger ved førstkommende bestyrelsesmøde.

§4
Bestyrelsens sekretær er ansvarlig for udarbejdelsen af mødereferat, som udsendes til bestyrelsens medlemmer til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde henholdsvis forretningsudvalgsmøde. Referater af FUs møder sendes til hele bestyrelsen.

§5
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til løsning af særlige opgaver.

§6
Den økonomiske rapportering til bestyrelsen består hvert år af:

  1. budget med budgetkommentarer for næste år, senest november
  2. jævnlig orientering om den økonomiske situation i indeværende år, løbende
  3. årsregnskab for sidste år, senest marts til godkendelse på generalforsamling i april

§ 7
Møllelaugets likvide beholdninger skal indestå på konti i registrerede pengeinstitutter. Alle indtægter skal snarest indsættes på de relevante konti. Fuldmagt til at hæve på møllelaugets konti meddeles kassereren og formanden.

§ 8
Kassereren konterer og attesterer alle bilag.

§ 9
Bestyrelsens forretningsorden kan ændres af bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 30.06.2016