Vedtægter

VEDTÆGTER FOR KARREBÆK MØLLELAUG AF 2016

Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Karrebæk Møllelaug af 2016.
Foreningens hjemsted er Næstved Kommune.

Formål

§ 2
Møllelaugets formål er at erhverve, istandsætte og drive den fredede Karrebæk Mølle, matr. 2f Karrebæk By, Karrebæk, beliggende Karrebækvej 852, 4636 Karrebæksminde.

Hæftelse

§ 3
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Medlemmer

§ 4
Som medlemmer kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der ønsker at bistå med opfyldelsen af foreningens formål.
Indmeldelse sker ved at udfylde en indmeldelsesblanket, der indleveres til foreningens formand eller kasserer. Samtidig med indmeldelsen skal betales et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Medlemskabet er først gyldigt når såvel indmeldelsesblanket er afleveret og kontingent betalt.
Bestyrelsen kan i meget særlige tilfælde nægte en person at blive optaget som medlem. Den pågældende person kan kræve, at bestyrelsens afgørelse forelægges førstkommende ordinære generalforsamling.
På tilsvarende vis kan bestyrelsen ekskludere et medlem, der optræder illoyalt eller på nogen måde modarbejder laugets formål. Eksklusionen har øjeblikkelig virkning, men kan af det pågældende medlem kræves forelagt førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ekskluderede har møde og taleret, men ikke stemmeret.

§ 5
Udmeldelse kan ske ved aflevering af en skriftlig udmeldelse til et bestyrelsesmedlem. Udmeldelsen
har øjeblikkelig virkning.
Et udtrådt medlem har ingen ret til andel i laugets formue.

Kontingent

§ 6
Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

Generalforsamling

§ 7
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, inden udgangen af april måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til hvert enkelt medlem. Indkaldelse kan ske pr. e-mail til den af medlemmet opgivne mailadresse. Indkaldelse opslås endvidere på foreningens eventuelle hjemmeside.

§ 9
Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer. Medlemmerne skal for at have stemmeret dog have betalt forfaldent kontingent senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. Hvert medlem kan møde for et andet medlem med en skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten.

Ved husstandsmedlemskab har husstanden 1 stemme.

Såfremt der er spørgsmål om udelukkelse af en person som medlem, jf. § 4, kan den pågældende møde og har taleret under behandlingen af det pågældende punkt.

§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer, medens der i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af 1 eller 2 suppleanter.
  9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal dog være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før den ordinære generalforsamling. Rettidigt indkomne forslag skal af bestyrelsen snarest og inden generalforsamlingen udsendes til medlemmerne pr. mail og opslås på foreningens eventuelle hjemmeside.

§ 11
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke er medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer og forslag om opløsning, med simpelt flertal. Dirigenten fastsætter afstemningsproceduren. Hvis et af de mødende medlemmer begærer det, skal afstemninger dog foregå skriftligt.

Ekstraordinær generalforsamling.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begæring herom med angivelse af dagsorden. Begæringen fremsættes overfor formanden og ekstraordinær generalforsamling skal herefter afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger og derudover følges reglerne for den ordinære generalforsamling, bortset fra bestemmelsen om dagsorden.

Bestyrelsen

§ 13
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-arig periode, idet 4 medlemmer afgår i lige år, medens 3 medlemmer afgår i ulige år.
Genvalg kan finde sted.

§ 14
Efter hver generalforsamling, hvor der er sket valg al bestyrelsesmedlemmer, konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse al bestemte opgaver.

§ 15
Bestyrelsen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved erhvervelse af fast ejendom, pantætning eller låneoptagelse tegnes foreningen dog af hele bestyrelsen.

§ 16
Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder, hvorover der laves et referat. Valgte suppleanter har uden stemmeret adgang til bestyrelsens møder.

§ 17
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Regnskab

§ 18
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

§ 19
Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

Vedtægtsændringer

§ 20
Forslag til ændring af nærværende vedægter kan alene ske på en indkaldt generalforsamling, hvor det skal vedtages med mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer. Forslaget til vedægtsændringer skal forud for generalforsamlingen være udsendt til foreningens medlemmer.
Såfremt forslag til vedtægtsændringer godkendes på en generalforsamling, har de straks virkning, medmindre andet er bestemt i forslaget.

Opløsning

§21
Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages, såfremt det på 2 generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, godkendes med et flertal på mindst 2/3 al de fremmødte medlemmer.
Ved opløsning af foreningen, skal Karrebæk Mølle, i det omfang denne er erhvervet af foreningen, tilbageskødes uden vederlag til Næstved Kommune, ligesom foreningens formue skal tilfalde Næstved Kommune til brug for fortsat vedligeholdelse af Karrebæk Mølle.

 

Som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 24. maj 2016

Ole Madsen
Dirigent

 


Indscannet version af Møllelaugets vedtægter.