Fredningsværdier for Karrebæk Mølle

Af fredningsbeskrivelsen fremgår, at møllens særlige miljømæssige og kulturhistoriske værdier gør den til et umisteligt element i Karrebæk by, det omgivende landskab og for de sejlende på Karrebæk Fjord.

Se opslag i FBB, Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger.

Eller dowload pdf-dokument med fredningsværdier, bygningsbeskrivelse og bygningshistorie.

Illustration. Forsiden af beskrivelsen af fredningsværdier for Karrebæk Mølle

FAKTA:

Uddrag af beskrivelsen af fredningsværdier vedr. Karrebæk Mølle

MILJØMÆSSIG VÆRDI
Den miljømæssige værdi ved Karrebæk Mølle knytter sig til dens beliggenhed på en bakke ca. 15 m over havet. Med sin høje beliggenhed, ses møllen vidt omkring i det ret lave landskab omkring fjorden. Set fra landevejen mod Næstved danner møllen og kirketårnet en stærk og effektfuld silhuet på bakketoppen. Fra møllen er der vid udsigt over Karrebæk Fjord. Møllens beliggenhed på en bakke i udkanten af landsbyen har givet optimale vindforhold, da den var i drift som kornmølle.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Den kulturhistoriske værdi ved Karrebæk Mølle knytter sig til dens nære beliggenhed i udkanten af landsbyen Karrebæk, hvor den udgør en vigtig del af et traditionelt landsbymiljø med kirke og præstegård. Byen havde før i tiden også gadekær, smedje og fattiggård. Møllens nære tilknytning til landsbyen på kanten af det åbne land, viser dens vigtige funktion i det førindustrielle landbrug, der var lokalt orienteret og stærkt afhængig af vejret.
Lokalt har Karrebæk Mølle før i tiden haft stor betydning, da den som funktionsdygtig kornemølle blev et uformelt samlingssted, når bønderne kørte til mølle. Idet den var et markant pejlemærke i landskabet har man også brugt vingerne til at signalere vigtige begivenheder såsom dødsfald/sorg, glæde og arbejdspause. Da Karrebæk Mølle yderligere tydeligt ses fra Karrebæk Fjord har den gennem tiden fungeret som sømærke og har siden 1999 haft en grøn lanterne placeret som sømærke i det nordøstlige vindue.

ARKITEKTONISK VÆRDI
De arkitektoniske værdier i Karrebæk Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse samt til den måde møllen fysisk integreres i landskabet ved at gennemkørslen og møllens nederste loft er indbygget i Kirkebakken. Den gennemgående brug af tjærebehandlet træ i det ydre giver endvidere møllen en naturlig patina, der passer til dens alder og traditionelle udformning.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDIER
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til møllekroppens og hattens spånbeklædning, jordomgangen, svansen og de sejlførende vinger.
I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig møllens inddeling i lofter, til møllens inventar til kornforarbejdning samt den traditionelle materialeholdning. Hertil kommer møllens særlige miljømæssige og kulturhistoriske værdier, der gør den til et umisteligt element i Karrebæk by, det omgivende landskab og for de sejlende på Karrebæk Fjord.